GLASKUNST:
-Marian Dessing
www.mariandessing.nl
-Louis la Rooy
www.louislarooy.nl
-Gerard Sollman
www.korfinfo.nl
-Willy Czechowski

GLAS IN LOOD:
-Glas in lood Barneveld
www.glasinloodbarneveld.nl

GLASWERK:
-DutZ
www.dutz.nl

-Land by Dean
www.landbydean.com

LOODKUNST:
-Geert Lammers
www.korfinfo.nl

LODEN SCULPTUREN:
-Rita Jordens
www.ritajordens.com

TINGIETERIJ:
-Oude Ambacht Tin
www.oudeambacht-tin.nl

ANTIEK EN BROCANTE:
-De Oude Mispel
www.deoudemispel.nl

LANDPRODUCTEN EN WIJN:
-Choco en zo
www.choco-en-zo.nl
-et Schuurtje
www.etschuurtje.nl
-Landwinkel Vanelly
www.valleiboerderij.nl
-Versteeg Versspecialiteiten
www.versteeg-vers.nl
-Wijnwinkel Barneveld
www.wijnwinkelbarneveld.nl